powrót


 
Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew, Kobylany, Koroszczyn

Sprawowanie Nadzoru Inżynierskiego zgodnie z zasadami FIDIC

Zamawiający
Powiat Bialski
ul. Brzeska41
21-500 Biała Podlaska

Nazwa zadania
"Połączenie drogi wojewódzkiej z celną poprzez przebudowę sieci dróg powiatowych Lebiedziew , Kobylany, Koroszczyn " współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 -Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Działanie 1.1.1.

Zakres wykonywanych robót obejmuje:
Przebudowę drogi powiatowej Nr 1046 L od km 5+810,50 do km 9+831,79
Przebudowę drogi powiatowej Nr 1047 L na docinku od drogi krajowej nr 2 do km 4+230
Przebudowę dróg powiatowych Nr: 1047 L od km 4+230 do km 5+684,74
1052 L od km 13+056,42 do km 15+764,80
w tym:
- przebudowę 12,3km nawierzchni jezdni z poszerzeniem do 6m
i dostosowaniem parametrów konstrukcji drogi do kategorii ruchu KR2 i KR3,
- przebudowę skrzyżowań
- budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo –jezdnych,
- budowę i przebudowę zatok autobusowych, postojowych i parkingów,
- renowacje systemu odwodnienia,
- budowę i przebudowę obiektów inżynierskich (13 przepustów i 2 mosty o długościach 5,80m i 15,5m) na obiekty z blach stalowych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej i wodociągu,
- przebudowę i zmianę lokalizacji słupów linii napowietrznej nn,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi oraz obsianie trawą ,
- oraz inne roboty towarzyszące.

Wartość robót: 13 714 895,06 zł

Okres realizacji: 03.2007r. - 06.2008r. 

     


powrót  |   drukuj
 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 495380, dziś: 259