powrót


 
OFERTA INVESTCOM Sp. z o. o. OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI W ZAKRESIE:

 1. Nadzoru inwestorskiego w zakresie wymaganym Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).
 2. Pełnienia obowiązków i czynności należących do Inżyniera Projektu zgodnie z zasadami FIDIC szczegółowo opisanych w „Warunkach Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”.
 3. Pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego i koordynacji czynności nadzoru inwestorskiego w zakresie wymaganym Ustawą Prawo Budowlane i w zakresie ustalonym wspólnie z Inwestorem, tj.:
  • Prowadzenie działań w imieniu Inwestora w celu uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • Koordynacja prac projektowych, uzgodnienia międzybranżowe.
  • Prowadzenie w imieniu Inwestora działań w celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej oraz podpisania umów przyłączeniowych z dostawcami mediów.
  • Prowadzenie działań na rzecz Inwestora w celu uzgodnienia i uzyskania decyzji w sprawie włączenia obiektu do istniejącego układu komunikacyjnego.
  • Uzgodnienie przebiegu sieci infrastruktury technicznej w ZUDP.
  • Prowadzenie działań na rzecz Inwestora mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę.
  • Zgłoszenie inwestycji do odbioru w zakresie uzyskania zgody na użytkowanie obiektu.
  • Zlecenie badań i opinii specjalistycznych ( np. badania geologiczne, ocena oddziaływania inwestycji na środowisko).
  • Współpraca w zorganizowaniu i przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie wykonawców.
  • Kierowanie realizacją inwestycji, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizowanej inwestycji.
  • Monitorowanie realizacji Inwestycji, sprawdzanie obmiarów, rozliczeń, nadzorowanie i odbiór robót.
  • Stała kontrola założonych harmonogramów rzeczowo – finansowych realizowanych inwestycji.
  • Organizacja narad na budowie z udziałem przedstawicieli inwestora, wykonawców oraz inspektów nadzoru i projektantów
  • Udział w rozwiązywaniu problemów powstałych w trakcie realizacji inwestycji.
  • Przygotowywanie informacji dla Inwestora dotyczących przebiegu i zaawansowania realizacji inwestycji w żądanym przez niego zakresie i dostarczanie ich w wymaganych terminach.
  • Inne uzgodnione z Inwestorem.

Oto przedstawiony w jasny i czytelny sposób główny profil działalności prowadzonej przez INVESTCOM Sp. z o. o. Dowodem zapotrzebowania na oferowane usługi są Inwestorzy zgłaszający chęć nawiązania współpracy oraz Inwestorzy, którzy po wspólnych doświadczeniach przy realizacji inwestycji wyrażają chęć dalszej współpracy zlecając kolejne zadania.

 
Designed by DDS 24 Multimedia
Copyright © 2024 Investcom Sp. z o.o. All rights reserved
Wizytorów łącznie: 495390, dziś: 269